Fokus

Ett uppdrag inleds med att fokusera på det man vill göra något åt. Som konsult är min roll att hjälpa mina kunder att hitta kärnan i det man vill åtgärda, förändra eller förbättra.  

Reflektion

Efter genomgången bakgrundsfakta är det dags för reflektion för att komma fram till vilka aktiviteter som bör genomföras. För min del är det viktigt att de aktiviteter och metoder vi kommer överens om är vetenskapligt förankrade och beprövade. Detta är också ett tillfälle att urskilja vad som är rimligt att göra och att resonera kring förväntningar. Som konsult är det lika viktigt att upplysa om vad jag inte kan göra, som att berätta vad jag faktiskt kan åstadkomma. 

Aktivitet

Reflektionen kan mynna ut i ett antal aktiviteter. Aktiviteterna kan bestå av utbildning, seminarium, rådgivning eller operativt HR-arbete.  Några av de aktiviteter jag ofta genomför kan du hitta under rubriken tjänster. 

Förändring

Målet med aktiviteterna är alltid att åstadkomma en förändring. Förändringen kan bestå av ett ändrat tankesätt hos chefer eller medarbetare, nya processer, att en nya person anställs eller något annat som för verksamheten framåt.